• Người giao hoặc phát cầu sẽ phải đứng chéo với người nhận cầu. Người đó phát cầu không được chạm đường biên.
  • Toàn bộ cầu được quy định là phải dưới thắt lưng của người giao cầu
  • Đường đi của cầu là từ dưới rồi vượt qua lưới của đối phương. Sau đó rơi vào phần sân của bên người nhận.
  • Cầu ngoài cuộc khi: chạm vào lưới và rơi xuống phần sân người đánh cầu. Hoặc cầu chạm tới bất kỳ bộ phận nào của người chơi, hay phát cầu lỗi.