Tình huống trong mơ bạn gặp phải đó là, con cá đã mắc vào lưỡi câu. Nhưng do cá giãy mạnh nên tuột mất khỏi lưỡi, và trốn thoát được.

Giấc mơ có thể cho thấy những cơ hội sắp tới có thể sẽ vuột mất khỏi tầm tay. Nếu như bạn không đủ tinh tế để nắm bắt lấy nó.